تا اولین جلسه رسیدگی

  • عمومیمعیار اولین جلسه دادرسی و مفاهیم مرتبط با آن

    معیار اولین جلسه دادرسی و مفاهیم مرتبط با آن

     اولین جلسه دادرسی جلسه ای است که موجبات رسیدگی طبق شرایط مقدماتی تشکیل جلسه دادرسی فراهم باشد و خوانده فرصت و امکان دفاع در برابر خواسته خواهان با لحاظ تغییرات احتمالی آن را داشته باشد. بنابراین: اگر خوانده دفاعیات خود را در برابر دادخواست مطرح نماید و خواهان فرصت پاسخ پیدا نکند و یا پاسخ بدهد اما خوانده به دلیل اتمام جلسه نتواند پاسخ بدهد جلسه اول دادرسی تحقق یافته…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا