ملاقات فرزند

  • عمومینتیجه دعوای ملاقات فرزند بالغ چیست

    نتیجه دعوای ملاقات فرزند بالغ چیست

    دختر یا پسری که بالغ شده است، می تواند مستقلاً تصمیم بگیرد که با چه کسی زندگی کند وبا چه کسی ملاقات کند و با چه کسی ملاقات نکند بنابراین دعوای ملاقات فرزند مشترک در مورد چنین فرزندی، محکوم به رد است. نمونه رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ل.خ. به طرفیت آقای ف.ب. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره ۳۴۱- ۱۰/۳/۹۳ صادره از شعبه ۲۶۲ دادگاه عمومی خانواده تهران…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا