تفسیر قانون مدنی

 • ماده یازده قانون مدنی و شرح آن

  نص ماده یازده قانون مدنی اقسام اموال اموال بر دو قسم است : منقول و غیر منقول شرح ماده یازده قانون مدنی مال به چیزی اطلاق می شود که مفید بوده و قابل تملک و اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد داشتن مالک خاص شرط مال محسوب شدن نیست بلکه کافی است که آن شی مفید بوده و قابلیت تملک و اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین…

  بیشتر بخوانید »
 • ماده ده قانون مدنی و شرح آن

  نص ماده ده قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. شرح ماده ده قانون مدنی در حقوق کنونی با تصویب ماده ۱۰ قانونی مدنی تردیدی در اعتبار قراردادهای نامعین وجود ندارد؛ همچنین شرط مربوط به قرارداد هم الزام آور است ولو در ضمن عقد قرار نگرفته باشد زیرا ملاک اراده و خواست طرفین است نه…

  بیشتر بخوانید »
 • ماده نه قانون مدنی و شرح آن

  نص ماده نه قانون مدنی مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است. شرح ماده نه قانون مدنی برخلاف امضای رئیس جمهور در ماده ۱ ق.م و اصل ۱۲۳ ق.ا که «اجباری و به نوعی تشریفاتی» است امضای معاهده توسط رئیس جمهور بخش تجزیه نشدنی انعقاد یک معاهده است (اصل ۱۲۵ ق.ا) و رئیس جمهور میتواند از امضای…

  بیشتر بخوانید »
 • ماده هشت قانون مدنی و شرح آن

  نص ماده هشت قانون مدنی اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود. شرح ماده هشت قانون مدنی منظور از عبارت «از هر جهت» جهات مربوط به غیر منقول بودن مال است مثل مالیات و تشریفات انتقال یا اداره (آن ولی آن چه مربوط به احوال شخصیه مالک مال میباشد، تابع قانون خارجی است مثل…

  بیشتر بخوانید »
 • ماده هفت قانون مدنی و شرح آن

  نص ماده هفت قانون مدنی اَتباع خارج مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اَهلیت خود و همچنین از حیث حقوق اِرثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت مَتبوع خود خواهند بود. شرح ماده هفت قانون مدنی قلمرو حکومت این دسته از قوانین محدود به مرز های کشور نیست و به تبعیت از شخصیت اتباع هر کشور در خارج از مرزها نیز قابل…

  بیشتر بخوانید »
 • ماده شش قانون مدنی و شرح آن

  نص ماده شش قانون مدنی قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نِکاح و طلاق و اَهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مُجری خواهد بود. شرح ماده شش قانون مدنی احوال شخصیه مجموعه اوصافی است که وضع شخص را در خانواده و جامعه معین می‌کند و از شخصیت او جداشدنی نیست، مانند نکاح و طلاق و نسب و سن و حجر…

  بیشتر بخوانید »
 • ماده پنج قانون مدنی و شرح آن

  نص ماده پنج قانون مدنی کلیه سَکنه ایران اعم از اَتباع خارجه و داخله مُطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. شرح ماده پنج قانون مدنی این ماده شامل اصل محلی بودن قوانین در روابط بین المللی است. بنابراین در مقام رفع تعارض قوانین، هرجا که تردید در اجرای قانون ایران یا قانون خارجی باشد اصل، اجرای قانون ایران درباره ساکنان است. قوانین ایران…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا