ماده 8 قانون مدنی

  • عمومی

    ماده هشت قانون مدنی و شرح آن

    نص ماده هشت قانون مدنی اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود. شرح ماده هشت قانون مدنی منظور از عبارت «از هر جهت» جهات مربوط به غیر منقول بودن مال است مثل مالیات و تشریفات انتقال یا اداره (آن ولی آن چه مربوط به احوال شخصیه مالک مال میباشد، تابع قانون خارجی است مثل…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا