مواعد پرداخت پول مزایده

  • عمومی

    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

    شماره نظریه۷/۹۸/۲۹۵ شماره پرونده۹۸-۳/۱-۲۹۵ ح تاریخ نظریه۱۳۹۸/۰۷/۲۰ استعلام: در صورتیکه برنده مزایده مطابق ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی قسمتی از ثمن معامله را پس از انقضاء مهلت یک ماه واریز نماید آیا مزایده باطل است یا خیر؟ در صورتیکه دادورز اجرا چنین اجازه ای داده باشد چگونه است؟ وضعیت سپرده او در چنین حالتی چگونه است؟ در صورت توافق طرفین چگونه ؟ آیا امکان ادامه عملیات مزایده وجود دارد؟…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا