نمونه رای اعتراض ثالث

  • عمومینمونه رای رد اعتراض ثالث اجرایی به سبب توقیف بودن ملک هنگام انتقال

    نمونه رای رد اعتراض ثالث اجرایی به سبب توقیف بودن ملک هنگام انتقال

    « رأی دادگاه » در خصوص دادخواست آقای «ح-ج» با وکالت خانم «م-خ»، بطرفیت خانم «ط-م» با وکالت خانم «ل-ر»، و به طرفیت خانم‌ها: ز حسنی، ر حسنی، ص حسنی و آقایان: م حسنی، ع حسنی، ر حسنی، بخواسته اعتراض ثالث به عمليات اجرايي و ابطال عمليات اجرايي و توقيف عمليات اجرايي بدین شرح که وکیل خواهان بر اساس شرح دادخواست بیان داشته : موكل این‌جانب بنا به قرارداد مورخه…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا