عمومی

نظریه مشورتی شماره : 1894/96/7

شماره نظریه : 1894/96/7شماره پرونده : 1230-1/168-96تاریخ نظریه : 1396/08/20

تبلیغ کانال حقوق دان ها

استعلام :

در خصوص شکایت تصرف عدوانی و مزاحمت ملکی بازپرسی با استدلال عدم کفایت دلیل یا عدم احراز تحقق بزه قرار منع تعقیب صادر این قرار به تایید دادستان رسیده با ابلاغ قرار شاکی خصوص اعتراض دادگاه کیفری ۲ استدلال کرده اختلاف در مالکیت است و قرار اناطه صادر می‌نماید و به شاکی تکلیف می‌نماید ظرف یک ماه طرح دعوی حقوقی کند و گواهی آن را به دادگاه تسلیم نماید در غیر این صورت به رسیدگی ادامه داده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود قرار اناطه صادره را ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر اعلام می‌نماید در فرجه قانونی شاکی از قرار اناطه تجدیدنظرخواهی می‌نماید اینک پرونده در دادگاه تجدیدنظر مطرح است. اولاً: آیا دادگاه کیفری دو مجاز به صدور قرار اناطه بوده است؟ ثانیاً: در فرض صحیح بودن قرار اناطه آیا قابلیت طرح در دادگاه تجدیدنظر را دارد؟ ثالثاً: در وضعیت فعلی تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

۱- در این باره در کمیسیون‌های این اداره کل دو نظر ارائه شده است: نظر نخست: نظر به اینکه صدور قرار اناطه جهت روشن شدن وضعیت مالکیت بخشی از تحقیقات مقدماتی است که باید در دادسرا انجام شود، درصورتی که به نظر دادگاه صدور قرار اناطه ضرورت داشته باشد و این اقدام در دادسرا انجام نگرفته باشد، دادگاه می‌تواند در اجرای ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، رأساً نسبت به صدور قرار اناطه اقدام یا پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا اعاده ‌نماید. نظر دوم: هرگاه دادگاه کیفری در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی خصوصی نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا، موضوع پرونده را از موارد صدور قرار اناطه تشخیص دهد با توجه به مواد ۲۱، ۲۷۱، ۲۷۳ و ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، باید بدون نقض قرار منع تعقیب دادسرا و با تعیین ذینفع رأساً قرار اناطه صادر و ابلاغ نماید. ۲- قرار اناطه صادره از سوی دادگاه کیفری به استناد تبصره ۲ ماده ۴۲۷ و ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است. ۳- دادگاه تجدیدنظر استان باید مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و از جمله ماده ۴۵۰ این قانون رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به

تکلیف دادگاه کیفری دو در مواجهه با اعتراض به قرار منع تعقیب صادره از دادسرا (نشست قضایی)

نظریه مشورتی شماره: ۷/۹۸/۳۲۹

تبلیغ کانال روبیک دانلود
دکمه بازگشت به بالا