فتوحقوق

عقود عینی

تبلیغ کانال ها و گروه های حقوقی در پیام رسان ها

عقود عینی

تعریف عقود عینی:

تعریف: عقودی که وقوع آن ها منوط به تسلیم موضوع تعهد یا تملیک است

۵ مورد از عقود ، عینی هستند به شرح زیر:

وقف

رهن

هبه

بیع صرف

عقد موجد حق انتفاع

دکمه بازگشت به بالا