عمومی

مقاله ابطال اسناد رسمی مالکیت معارض، نحوه و آثار آن

نوشته: مصطفی پوررحيم قورقچی و دکتر منصور امينی

تبلیغ کانال حقوق دان ها

چکیده مقاله:

اعتبار اسناد رسمی از مهمترین آثار آن است و مقنن، شرایط، نحوه، اشخاص صلاحیتدار و در مواردی تشریفاتی برای تنظیم این قبیل اسناد مشخص نموده است؛ اما ناگزیر در پارهای از موارد امکان عدول از این ارزش و اعتبار اسناد رسمی را از طریق تقاضای ابطال آنها از مراجع صلاحیتدار تجویز نموده است. نظر به اینکه قوانین و مقررات و ضوابط شکلی و ماهوی در تنظیم اسناد رسمی گسترده و پراکنده میباشند و نقض آنها از روی قصور یا تقصیر حسب مورد میتواند تخلف یا جرم تلقی گردد؛ لیکن وقوع هر جرم یا تخلفی را نمیتوان از موارد ابطال اسناد رسمی محسوب کرد. جعل در اسناد رسمی و صدور اسناد مالکیت معارض از زمره اعمال و در عین حال از مهمترین موارد ابطال اسناد رسمی به شمار میآیند؛ اما باید توجه داشت که اشخاص ذینفع در ابطال چنین اسنادی زمانی به نتیجه دلخواه میرسند که با اتکاء بر رویه عملی مناسب و با در نظر گرفتن آثار ابطال اسناد رسمی، اقدام کنند. در پژوهش حاضر در پی شناساندن یکی از مهمترین موارد ابطال اسناد رسمی یعنی وقوع برخی از تخلفات و همچنین بیان نحوه و چگونگی آنها در راستای نیل به اهداف اصل سرعت و دقت در رسیدگیهای قضایی و اداری هستیم.

تبلیغ کانال روبیک دانلود

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا