عمومی

نمونه متن استشهاد محلی سکونت

تبلیغ کانال ها و گروه های حقوقی در پیام رسان ها

استشهادیه محلی، یک فرم کتبی است که به صورت دستی یا در فرم های چاپی از پیش آماده، تنظیم شده و ذیل آن، توسط افرادی که تنظیم کننده را به واسطه همسایگی یا همکاری و مواردی از این قبیل می شناسند، امضا می شود و در آن، مواردی که شخص قصد دارد، امضا کنندگان، آن را تایید و گواهی نمایند، درج می گردد

در فرم زیر یک نمونه متن استشهادیه محلی در مورد محل سکونت فعلی قرارداده ایم.

فرم حقوقی استشهادیه محلی

دکمه بازگشت به بالا