ابطال سند معارض

  • مقاله ابطال اسناد رسمی مالکیت معارض، نحوه و آثار آن

    چکیده مقاله: اعتبار اسناد رسمی از مهمترین آثار آن است و مقنن، شرایط، نحوه، اشخاص صلاحیتدار و در مواردی تشریفاتی برای تنظیم این قبیل اسناد مشخص نموده است؛ اما ناگزیر در پارهای از موارد امکان عدول از این ارزش و اعتبار اسناد رسمی را از طریق تقاضای ابطال آنها از مراجع صلاحیتدار تجویز نموده است. نظر به اینکه قوانین و مقررات و ضوابط شکلی و ماهوی در تنظیم اسناد رسمی…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا