کلی فی الذمه

  • عمومیانواع عین

    انواع عین، تعریف و فایده تقسیم در حقوق مدنی ایران

    عین در حقوق به سه دسته تقسیم می‌شود ۱- عین معین (یا عین خارجی یا عین شخصی): مالی که در خارج، جدای از سایر اموال، مشخص و قابل اشاره باشد. ۲- در حکم عین معین (کلی در معین): مقدار معینی از شی متساوی الاجزاء. ۳- کلی (کلی در ذمه): مالی که صفات آن در ذهن مشخص است و در عالم خارج دارای مصادیق متعدد بوده و بر افراد زیادی قابل…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا