فتوحقوق

ارکان تحقق غبن

تبلیغ کانال ها و گروه های حقوقی در پیام رسان ها

ارکان تحقق غبن

  • معوض بودن عقد
  • نابرابری فاحش میان عوضین
  • وجود عدم تعادل در هنگام عقد
  • آگـاه نبودن زیـان دیده از مـیزان ارزش واقـعی مورد معامله

غبن

 

غبن زیانی است که به هنگام معامله، در نتیجه نابرابری فاحش بین ارزش آنچه باید پرداخته یا انجام شود و ارزشی که در برابر آن دریافت می گردد، به طرف جاهل می رسد. در تحقق غبن، خدعه و فریب معتبر نیست و ضرورتی ندارد و صرف وجود ارکان غبن، موجب تحقق آن خواهد می شود.البته در صورت وجود خدعه و نیرک با وجود سایر شرایط علاوه بر امکان پیگیری حقوقی و فسخ معامله با استفاده از خیار غبن، از طریق کیفری هم می تواند تحت عنوان کلاهبرداری موضوع را پیگیری کرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا