متن قانون

طرح الحاق یک ماده به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

طرح الحاق یک ماده به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اعلام وصول شد

تبلیغ کانال ها و گروه های حقوقی در پیام رسان ها

طرح

ماده واحده- ماده زیر به عنوان ماده ۱۶ به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری افزوده می شود.

ماده ۱۶- مجازات های حبس تعزیری مربوط به جرایم مواد مخدر، در مورد محکومین فاقد سابقه کیفری موثر در جرایم مواد مخدر، به نصف کاهش می‌یابد. چنانچه دادگاه حداکثر مجازات کاهش یافته را کافی نداند می‌تواند مناسب با شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب، علاوه بر مجازات تکمیلی مقرر در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مرتکب را با رعایت شرایط زیر به یک یا چند مورد از مجازات های جایگزین موضوع ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر محکوم نماید.

الف- دوره مراقبت که مدت آن با توجه به نوع مجازات به شح زیر می باشد:

در مجازات های حبس درجه ۱ به مدت ۴ سال

در مجازات های حبس درجه ۲ به مدت ۳ سال

در مجازات های حبس درجه ۳ به مدت ۲ سال

در مجازات های حبس درجه ۴ به مدت ۱ سال

ب- انجام خدمات عمومی رایگان که مدت آن با توجه به میزان مجازات به شرح زیر می باشد:

در مجازات های حبس درجه ۱ تا ۳ سال

در مجازات های حبس درجه ۲ تا ۲ سال

در مجازات های حبس درجه ۳ تا ۱ سال

در مجازات های حبس درجه ۴ و کمتر تا ۶ ماه

ج- پرداخت جزای نقدی روزانه که مبلغ آن با توجه به انواع مجازات حبس به شرح زیر می باشد:

در مجازات های حبس درجه ۱، یک هشتم تا یک ششم درآمد روزانه، برای مدت ۳ سال

در مجازات های حبس درجه ۲، یک هشتم تا یک ششم درآمد روزانه، برای مدت ۲ سال

در مجازات های حبس درجه ۳، یک هشتم تا یک ششم درآمد روزانه، برای مدت ۱ سال

در مجازات های حبس درجه ۴ و کمتر، یک هشتم تا یک ششم درآمد روزانه، برای مدت ۶ ماه

تبصره- تبصره ماده (۴۵) الحاقی به « قانون مبارزه با مواد مخدر » مصوب ۳/ ۸/ ۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی حذف و یک تبصره به شرح زیر به آن افزوده می شود:

تبصره- تعیین مجازات و اجرای آن در مورد محکومین جرایم موضوع این قانون، تابع مواد «قانون مجازات اسلامی» مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن خواهد بود و جز در مورد مرتکبین دارای شرایط موضوع بند های ( الف) و (ب) و (پ) و (ت) ماده ۴۵ کلیه تدابیر ارفاقی و اصلاحی و تدابیر تامینی و تربیتی موضوع قانون یاد شده توسط دادگاه قابل اجرا خواهد بود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا