عمومی

نمونه دادخواست اعلام بطلان معامله به جهت مستحق للغیر در آمدن مبیع

تبلیغ کانال حقوق دان ها

اگر مالی خریدید که بعدا معلوم شد مال برای دیگری است و می خواهید پول خود را پس بگیرید باید دادخواست اعلام بطلان معامله به جهت مستحق للغیر در آمدن مبیع و استرداد ثمن و غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن به نرخ روز را مطالبه کنید. در چنین فرضی باید مدارک کافی جهت اثبات اینکه مبیع برای دیگری است داشته باشد. مثلا اگر مدعی مالکیت علیه شما طرح دعوا کرده و مالکیت خود را اثبات کرده و رای گرفته است، آن رای را مستند دعوای خود قرار دهید. یا اینکه مدعی سند رسمی داشته و ادعا دارد ملک برای اوست و اجازه تصرف را نمی دهد. همچنین باید مدارک خود دال بر خرید مبیع را ضمیمه دادخواست کنید.

نکته ها:

  1. دادخواست باید تحت عنوان اعلام یا تایید بطلان معامله مطرح شود نه تحت عنوان ابطال معامله.
  2. در این موضوع نباید دادخواست تایید فسخ معامله را مطرح کنید
  3. در کنار اعلام بطلان معامله درخواست استرداد ثمن به نرخ روز هم مطرح شود

در زیر یک نمونه متن دادخواست در خصوص موضوع فوق گذاشته شده است

خواهان: شما

خوانده: کسی که مبیع را به شما فروخته است

دلایل و منضمات دادخواست: بیع نامه / رای دادگاه / استعلام ثبتی / نظر کارشناس

دلایل و منضمات دادخواست:

ریاست محترم دادگستری شهرستان مشهد

احتراماً اینجانب به استحضار می رساند خوانده دعوی در تاریخ ۵ /۸/ ۱۴۰۱ به موجب مبایعه نامه شماره ۵۵۴۵۵۴ که پیوست تقدیم می گردد ، اقدام به فروش یک واحد آپارتمان/ یکباب منزل مسکونی/ یک قطعه زمین واقع در مشهد ، خیابان انقلاب  کوچه ۳ پلاک ۱۷ نموده است در حالی که اکنون کاشف به عمل آمده که ملک مورد معامله در مالکیت شخصی دیگری است که این موضوع در رای شماره ۶۵۵۴۶۵۴ صادره از شعبه ۲ دادگاه حقوقی شهرستان مشهد تصریح شده است با عنایت به این مراتب و چون طبق ماده ۳۶۵ قانون مدنی ، بیع فاسد اثری در تملک ندارد و فروشنده با اعتراض و گرفتن رای علیه اینجانب عملا معامله فضولی را رد کرده است لذا معامله باطل و فروشنده ضامن درک بوده تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته را استدعا دارم.

تبلیغ کانال روبیک دانلود

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا